Înapoi 14.09.2011 10:15

Dezvoltare Profesionala in domeniul bancar - Stagii de practică la Banca Naţională a României


Banca Naţională a României oferă persoanelor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate posibilitatea desfăşurării unor stagii de practică de scurtă durată la sediul central al acesteia.


În fiecare an se organizează câte două serii de câte maxim 4 săptămâni, în lunile iulie şi august. La fiecare dintre acestea pot participa cel mult 6 persoane.


Datele la care încep stagiile de practică sunt .


Activitatea de practică se desfăşoară în cadrul a cinci direcţii din BNR, respectiv:


Politică monetară


Modelare şi prognoze macroeconomice


Direcţia stabilitate financiară


Direcţia studii economice


Relaţii internaţionale.


Fiecare dintre cele cinci direcţii implicate în program îşi va stabili domeniile de interes general în cadrul cărora candidaţii să propună tematici de cercetare concrete. Aceste domenii vor fi comunicate Direcţiei resurse umane până la sfârşitul fiecărui an, pentru anul următor, şi vor fi publicate pe site-ul BNR, ca anexă la Regulamentul stagiilor de practică.


Banca Naţională a României nu acordă sprijin financiar participanţilor la stagiile de practică. Calitatea de participant la stagiile de practică din Banca Naţională a României nu asigură angajarea în instituţie.


Condiţii de eligibilitate


Calitatea de student sau participant la un program de masterat sau doctorat în cadrul unei instituţii de învăţământ superior cu profil economic, financiar-bancar sau de afaceri.


Cunoaşterea limbii engleze.


Neparticiparea, în anii anteriori, la un stagiu de practică în cadrul BNR.


Documente necesare pentru înscriere:


Formular de înscriere (completat conform modelului)


CV extins


Acte oficiale în original şi copie: diplome de studii, recomandări ale conducerii instituţiilor de învăţământ superior, ale profesorilor sau îndrumătorilor în activitatea de elaborare a lucrărilor de licenţă, masterat sau doctorat.


Diplomele de studii - în original - vor fi restituite candidaţilor după verificarea conformităţii cópiilor cu originalele, de către Direcţia Resurse Umane.


Selecţionarea candidaţilor


Se realizează de către un Comitet de administrare, care este responsabil cu: selecţionarea candidaţilor, repartizarea celor admişi pe direcţiile implicate în program, urmărirea şi sprijinirea lor pe durata stagiilor de practică, evaluarea lucrărilor finale.


În cazul în care numărul solicitărilor va fi mai mare decât cel al locurilor disponibile, principalele elemente care vor fi avute în vedere la selecţionarea candidaţilor sunt următoarele:


Rezultatele obţinute pe parcursul facultăţii şi - dacă este cazul - al programului de masterat sau doctorat.


Tematica de cercetare şi subiectul lucrării ce urmează a fi realizată pe durata stagiului de practică în BNR.


Solicitarea participării la un astfel de program va fi transmisă cu cel puţin o lună anterior datei intenţionate de începere a stagiului de practică.


Condiţii de desfăşurare a stagiilor de practică


1. Asigurarea spaţiilor şi a dotărilor necesare desfăşurării activităţii


Participanţilor la stagiile de practică li se va asigura un spaţiu adecvat în care să-şi desfăşoare activitatea, calculatoare pentru folosinţă exclusivă pe durata practicii şi acces la reţeaua Internet. Fiecare participant va avea un cont personalizat de e-mail intern, disponibil pe toată durata programului.


2. Accesul la informaţii


Participanţii la stagiile de practică au acces la punctul de documentare şi la biblioteca BNR şi pot consulta cărţi şi alte publicaţii numai în sălile acestora.


Participanţii la stagiile de practică vor putea solicita întâlniri cu specialişti din cadrul BNR şi informaţii de interes public, altele decât cele existente în publicaţiile BNR şi pe pagina din Internet a băncii.


3. Întocmirea lucrării finale


Fiecare participant va întocmi o lucrare potrivit temei de cercetare stabilite şi programului individual de pregătire. Lucrările vor fi prezentate directorului direcţiei în care acesta şi-a desfăşurat activitatea, Banca Naţională putând valorifica, în activitatea proprie şi, eventual, în publicaţia Caiete de studii concluziile sau rezultatele acestor lucrări. În cazul în care lucrările respective sau cercetările aferente vor fi publicate ulterior de către participanţii la stagiile de practică sau vor fi prezentate în conferinţe, seminarii sau dezbateri este obligatorie menţionarea BNR ca instituţie în care s-a desfăşurat stagiul de practică şi s-a elaborat lucrarea.


Lucrările de cercetare elaborate de stagiari vor fi păstrate la Punctul de documentare al B.N.R.


Mai multe informatii puteti obtine vizitand situl www.bnr.ro


Sursa: http://www.bnr.ro/Stagii-de-practica-la-Banca-Nationala-a-Romaniei-1396.aspx


Vezi comentarii | Comentează | Înapoi